Divine Mother Protection Chant:
OM MAHA PAPA PRAKSHALANA SAI SHAKTI RAKSHA